Základní modlitby

Základní modlitby

 •  
  Znamení kříže
  Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
  Amen.
  In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.
  Amen.
 •  
  Apoštolské vyznání víry
  Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
  Stvořitele nebe i země.
  I v Ježíše Krista,
  Syna jeho jediného,
  Pána našeho;
  jenž se počal z Ducha Svatého,
  narodil se z Marie Panny,
  trpěl pod Ponciem Pilátem,
  ukřižován umřel i pohřben jest;
  sestoupil do pekel,
  třetího dne vstal z mrtvých;
  vstoupil na nebesa,
  sedí po pravici Boha,
  Otce všemohoucího;
  odtud přijde soudit živé i mrtvé.
  Věřím v Ducha Svatého,
  svatou církev obecnou,
  společenství svatých,
  odpuštění hříchů,
  vzkříšení těla
  a život věčný.
  Amen.
  Credo in Deum, Patrem omnipoténtem,
  creatórem caeli et terrae.
  Et in Iesum Christum,
  Fílium eius únicum,
  Dóminum nostrum:
  qui concéptus est de Spíritu Sancto,
  natus ex María Vírgine,
  passus sub Póntio Piláto,
  crucífixus, mórtuus et sepúltus,
  descéndit ad ínferos,
  tértia die resurréxít a mórtuis,
  ascéndit ad caelos,
  sedet ad déxteram Dei
  Patris omnipoténtis,
  inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos.
  Credo in Spíritum Sanctum,
  sanctam Ecclésiam cathólicam,
  sanctórum communiónem,
  remissiónem peccatórum,
  carnis resurrectiónem,
  vitam aetérnam.
  Amen.
 •  
  Modlitba Páně
  Otče náš, jenž jsi na nebesích,
  posvěť se jméno tvé.
  Přijď království tvé.
  Buď vůle tvá
  jako v nebi, tak i na zemi.
  Chléb náš vezdejší
  dej nám dnes.
  A odpusť nám naše viny,
  jako i my odpouštíme našim viníkům.
  A neuveď nás v pokušení,
  ale zbav nás od zlého.
  Amen.
  Pater noster, qui es in caelis:
  sanctificétur nomen tuurn:
  advéniat regnum tuum:
  fiat volúntas tua,
  sicut in caelo et in terra.
  Panem nostrum cotidiánum
  da nobis hódie;
  et dimítte nobis débita nostra,
  sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
  et ne nos indúcas in tentatiónem:
  sed líbera nos a malo.
  Amen.
 •  
  Vzývání Ducha Svatého
  Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných
  a zapal v nich oheň své lásky.
  Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
  a obnovíš tvář země.
  Modleme se:
  Bože, ty nám sesíláš svého Ducha,
  aby nás osvěcoval světlem pravdy.
  Dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí,
  abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.
  Veni, Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium
  et tui amóris igni in eis accénde.
  Emítte Spíritum tuum et creabúntur
  et renovábis fáciem terrae.
  Orémus:
  Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus
  illustratione docuísti,
  da nobis in eódem Spíritu recta sápere,
  et de eius semper consolatióne gaudére.
  Per Christum, Dóminum nostrum.
  Amen.
 •  
  Pozdravení andělské
  Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou;
  požehnaná ty mezi ženami
  a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
  Svatá Maria, Matko Boží,
  pros za nás hříšné
  nyní i v hodinu smrti naší.
  Amen.
  Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum,
  benedícta tu in muliéribus,
  et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, Mater Dei,
  ora pro nobis peccatóribus
  nunc et in hora mortis nostrae.
  Amen.
 •  
  Zdrávas Královno
  Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství,
  živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
  K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
  k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce
  v tomto slzavém údolí.
  A proto, orodovnice naše,
  obrať k nám své milosrdné oči
  a Ježíše, požehnaný plod života svého,
  nám po tomto putování ukaž,
  ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno, Maria!
  Salve, Regína, Mater misericórdiae,
  vita, dulcédo et spes nostra, salve!
  Ad te clamámus, éxsules fílii Hevae,
  ad te suspirámus, geméntes et flentes
  in hac lacrimárum valle.
  Eia, ergo, advocáta nostra,
  illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
  Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
  nobis post hoc exsílium osténde.
  O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.
 •  
  Pod ochranu tvou
  Pod ochranu tvou se utíkáme,
  svatá Boží Rodičko.
  Neodmítej naše prosby
  v našich potřebách,
  ale ode všeho nebezpečí
  vysvoboď nás vždycky,
  Panno slavná a požehnaná!
  Paní naše, prostřednice naše,
  orodovnice naše,
  u Syna nám smilování vypros,
  Synu svému nás doporuč,
  k Synu svému nás doprovoď.
  Sub tuum praesídium confúgimus,
  Sancta Dei Génetrix.
  Nostras deprecatiónes ne despícias
  in necessitátibus nostris,
  sed a perículis cunctis
  líbera nos semper,
  Virgo gloriósa et benedícta,
  Domina nostra, Mediatrix nostra,
  Advocáta nostra:
  tuo Fílio nos reconcília,
  tuo Fílio nos comménda,
  tuo Fílio nos repraesénta.
 •  
  Chvála Nejsvětější Trojice
  Sláva Otci i Synu
  i Duchu Svatému,
  jako byla na počátku,
  i nyní, i vždycky
  a na věky věků.
  Amen.
  Glória Patri, et Fílio,
  et Spirítui Sancto.
  Sicut erat in princípio,
  et nunc, et semper,
  et in saécula saeculórum.
  Amen.
 •  
  Růženec - Rosarium
  I. Radostná tajemství
  1. kterého jsi z Ducha Svatého počala.
  2. s kterým jsi Alžbětu navštívila.
  3. kterého jsi v Betlémě porodila.
  4. kterého jsi v chrámě obětovala.
  5. kterého jsi v chrámě nalezla.
  I. Mystéria gaudiósa
  1. María concépit de Spíritu Sancto.
  2. María visitávit Elísabeth.
  3. Mária péperit Iesum in Béthlehem.
  4. Mária praesentávit Iesum in templo.
  5. Mária invénit Iesum in templo.
  II. Bolestná tajemství
  1. který se pro nás krví potil.
  2. který byl pro nás bičován.
  3. který byl pro nás trním korunován.
  4. který pro nás nesl těžký kříž.
  5. který byl pro nás ukřižován.
  II. Mystéria dolorósa
  1. Iesus sudávit sánguinem.
  2. Iesus flagellátus est pro nobis.
  3. Iesus spinis coronátus est.
  4. Iesus baiulávit crucem.
  5. Iesus crucifíxus et mórtuus est.
  III. Slavná tajemství
  1. který z mrtvých vstal.
  2. který na nebe vstoupil.
  3. který Ducha Svatého seslal.
  4. který tě, Panno, do nebe vzal.
  5. který tě v nebi korunoval.
  III. Mystéria gloriósa
  1. Iesus resurréxit a mórtuis.
  2. Iesus in caelum ascéndit.
  3. Iesus Spíritum Sanctum misit.
  4. Iesus Maríam in caelum assúmpsit.
  5. Iesus Maríam in caelo coronávit.
 •  
  Anděl Páně
  Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
  a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas, Maria…
  Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
  ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas, Maria…
  A Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi. Zdrávas, Maria…
  Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
  abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.
  Modleme se:
  Pane, poznali jsme andělské poselství
  o vtělení Krista, tvého Syna;
  vlej nám, prosíme,
  do duše svou milost,
  ať nás jeho umučení a kříž
  přivede k slávě vzkříšení.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.
  Ángelus Dómini nuntiávit Maríae
  et concépit de Spíritu Sancto. Ave, María…
  Ecce, ancílla Dómini,
  fiat mihi secúndum verbum tuum. Ave, María…
  Et Verbum caro factum est
  et habitávit in nobis. Ave, María…
  Ora pro nobis, sancta Dei Génetrix,
  ut digni efficiámur promissiónibus Christi.
  Orémus:
  Grátiam tuam quaésumus, Dómine,
  méntibus nostris infúnde,
  ut qui Ángelo nuntiánte Christi,
  Fílii tui incamatiónem cognóvimus,
  per passiónem eius et crucem
  ad resurrectiónis glóriam perducámur.
  Per eundem Christum, Dóminum nostrum.
  Amen.
 •  
  Raduj se, Královno nebeská
  Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
  protože splnil Pán slova svá, aleluja:
  z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja:
  u něho za nás oroduj, aleluja.
  Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
  neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.
  Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna,
  našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí;
  na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej,
  ať dosáhnem radostí života věčného.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.
  Regina caeli, laetare, alleluia,
  quia quem meruisti portare, alleluia,
  resurrexit, sicut dixit, alleluia,
  ora pro nobis Deum, alleluia.
  Gaude et laetare, Virgo María, alleluia.
  Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
  Oremus: Deus, qui per resurrectionem Filii tui,
  Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare
  dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Gen-
  itricem Virginem Mariam, perpetuae
  capiamus gaudia vitae.
  Per eundem Christum Dóminum nostrum.
  Amen.
 •  
  Vyznávám se
  Vyznávám se všemohoucímu Bohu,
  blahoslavené Marii vždy Panně,
  svatému Michaeli Archandělu,
  svatému Janu Křtiteli,
  svatým apoštolům Petru a Pavlu
  a všem svatým,
  že často hřeším myšlením, slovy i skutky:
  je to má vina, má vina, má veliká vina.
  Proto prosím blahoslavenou Marii vždy Pannu,
  svatého Michaela Archanděla,
  svatého Jana Křtitele,
  svaté apoštoly Petra a Pavla
  a všechny svaté,
  aby se za mě u Boha přimlouvali. Amen.
  Confiteor Deo omnipotenti,
  beatae Mariae semper Virgini,
  beato Michaeli Archangelo,
  beato Ioanni Baptistae,
  sanctis Apostolis Petro et Paulo,
  et omnibus Sanctis,
  quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere:
  mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
  Ideo precor beatam Mariam semper Virginem,
  beatum Michaelem Archangelum,
  beatum Ioannem Baptistam,
  sanctos Apostolos Petrum et Paulum,
  et omnes Sanctos,
  orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amen.
 •  
  Vyznání víry (Nicejsko - cařihradské)
  Věřím v jednoho Boha,
  Otce všemohoucího,
  Stvořitele nebe i země,
  všeho viditelného Í neviditelného.
  Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
  jednorozeného Syna Božího,
  který se zrodil z Otce přede všemi věky:
  Bůh z Boha, Světlo ze Světla,
  pravý Bůh z pravého Boha,
  zrozený, nestvořený,
  jedné podstaty s Otcem:
  skrze něho všechno je stvořeno.
  On pro nás lidi
  a pro naši spásu sestoupil z nebe.
  Skrze Ducha svatého přijal tělo
  z Marie Panny
  a stal se člověkem.
  Byl za nás ukřižován,
  za dnů Poncia Piláta
  byl umučen a pohřben.
  Třetího dne vstal z mrtvých
  podle Písma.
  Vstoupil do nebe,
  sedí po pravici Otce.
  A znovu přijde, ve slávě,
  soudit živé i mrtvé
  a jeho království bude bez konce.
  Věřím v Ducha Svatého,
  Pána a dárce života,
  který z Otce i Syna vychází,
  s Otcem i Synem
  je zároveň uctíván a oslavován
  a mluvil ústy proroků.
  Věřím v jednu, svatou, všeobecnou,
  apoštolskou církev.
  Vyznávám jeden křest
  na odpuštění hříchů.
  Očekávám vzkříšení mrtvých
  a život budoucího věku.
  Amen.
  Credo in unum Deum,
  Patrem omnipoténtem,
  factórem caeli et terrae,
  visibílium ómnium et invisibílium.
  Et in unum Dóminum Iesum
  Christum, Fílium Dei unigénitum,
  et ex Patre natum ante ómnia sáecula.
  Deum de Deo, lumen de lúmine,
  Deum verum de Deo vero,
  génitum, non factum,
  consubstantiálem Patri:
  per quem ómnia fácta sunt.
  Qui propter nos hómines
  et propter nostram salútem descéndit de caelis.
  Et incarnátus est de Spíritu Sancto
  ex María Vírgine,
  et homo factus est.
  Crucifíxus étiam pro nobis
  sub Póntio Piláto:
  passus et sepúltus est,
  et resurréxit tértia die
  secúndum Scriptúras,
  et ascéndit in caelum,
  sedet ad déxteram Patris.
  Et íterum ventúrus est cum glória,
  iudicáre vivos et mórtuos,
  cuius regni non erit finis.
  Et in Spíritum Sanctum,
  Dóminum et vivificántem:
  qui ex Patre Filióque procédit.
  Qui cum Patre et Fílio
  simul adorátur et conglorificátur:
  qui locútus est per Prophétas.
  Et unam, sanctam, cathólicam
  et apostólicam Ecclésiam.
  Confíteor unum baptísma
  in remissiónem peccatórum.
  Et expécto resurrectiónem mortuórum,
  et vitam ventúri sáeculi.
  Amen.
 •  
  Svatý, Svatý, Svatý Pán
  Svatý, Svatý, Svatý Pán,
  Bůh zástupů.
  Nebe i země jsou plny tvé slávy.
  Hosana na výsostech.
  Požehnaný, jenž přichází
  ve jménu Páně.
  Hosana na výsostech.
  Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus
  Deus Sábaoth.
  Pleni sunt caeli et terra glória tua.
  Hosánna in excélsis.
  Benedíctus qui venit
  in nómine Dómini.
  Hosánna in excélsis.
 •  
  Beránku Boží
  Beránku Boží,
  který snímáš hříchy světa,
  smiluj se nad námi. (2x)
  Beránku Boží,
  který snímáš hříchy světa,
  daruj nám pokoj.
  Agnus Dei,
  qui tollis peccáta mundi,
  misérere nobis. (2x)
  Agnus Dei,
  qui tollis peccáta mundi,
  dona nobis pacem.
 •  
  Pane, nezasloužím si
  Pane, nezasloužím si,
  abys vstoupil pod střechu mou,
  ale řekni jen slovo,
  a má duše bude uzdravena.
  Dómine, non sum dignus
  ut intres sub tectum meum,
  sed tantum dic verbo,
  et sanábitur ánima mea.